Tri ân – Tận tâm – Học hỏi – Hợp tác – Khát vọng

Tri ân: Đất mẹ Việt Nam, các nghệ nhân ẩm thực và những người thưởng thứTận tâm: Với nghề, khách hàng và lý tưởng tổ chức

Học hỏi: Để có thể sáng taọ và trở nên tuyệt hảo

Hợp tác: Cùng tạo ra cơ hội và gia tăng giá trị cho nhau

Khát vọng: Để thể giới biết đến các “Giá trị ẩm thực Viêt”